Meny Lukk

Borettslag

varsler01Styret i borettslag og sameier er ansvarlig for at lovpålagt brannsikringsutstyr er montert og at kontroll av utstyret utføres i henhold til forskriften. Tiltak for brannsikring bør være en naturlig del av styrets arbeidsoppgaver og internkontroll. Norsk Brannservice kan bistå styret med montering av utstyr, gjennomgang av rutiner og internkontroll, samt kontroll og vedlikehold i tråd med forskriften. Det betyr trygghet for både beboere og materielle verdier.

I ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” defineres forhold som det er viktig å ha klart for seg, ikke minst ansvarsfordelingen mellom eier/styret og brukeren.

Eier er den som har grunnbokshjemmel til et objektet. Bruker er den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier, har total eller delvis bruksrett til objektet, og har tiltrådt bruksretten.

Norsk Brannservice kan inngå avtale med styret som sikrer kontroll og tilsyn i tråd med forskriften. Det gir både god sikkerhet for mennesker og eiendeler, og sikrer at både styrets og brukernes forpliktelser oppfylles.

«Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» sier følgende:

§ 2-2 Generelle krav til virksomhet/bruker

Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten.

§ 2-3 Rømning av personer

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Eier skal i brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem.

§ 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v.

Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slikt at brannmotstanden ikke reduseres.

Eier skal melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.

Eier må sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann, må fyringsanlegget ikke brukes.

§ 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig

Eier av boligen skal sørge for at boligen er utstyrt med minst én godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.
Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.
Det er altså slik at boligens eier må sørge for at utstyret er anskaffet og montert, mens brukeren har et selvstendig ansvar for å teste og vedlikehold, skifte batterier med mer. I fellesarealer i borettslag og sameier er det styret som har det hele og fulle ansvaret, både for at utstyret er på plass og at det testes og vedlikeholdes.